Firma posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

ISO 9001

Firma zrealizowała projekt w ramach sektorowego programu operacyjnego

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006"
Współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych [ADO] jest Vacat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik tel.: +48 885 577 557 adres e-mail: biuro@vacat.pl, zwany dalej Vacat.

Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane przez Vacat od osób których dotyczą lub od podmiotów z którymi Vacat współpracuje np. w ramach realizacji kontraktu / współpracy.

Dane osobowe przetwarzane są przez Vacat na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

Vacat zbiera i przetwarza dane osobowe:

  1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Vacat z klientami, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Vacat (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vacat jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Vacat, realizacji ewentualnych roszczeń oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.vacat.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Vacat (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. W razie wstępu na teren Vacat informujemy że prowadzony jest monitoring wizyjny – w zakresie rejestracji wizerunku dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia. Monitoring wizyjny może być prowadzony przez służby klienta / kontrahenta na zasadach u niego ustalonych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Vacat danych osobowych do organu nadzorczego - na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vacat jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym roszczeń. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT) oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Vacat w tym księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji i służby państwowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania. Vacat może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Vacat pod adresem e-mail: biuro@vacat.pl lub pocztą na adres siedziby.